+2 millioner har prøvet vores oplevelser

Særlige vilkår for [Rumrejsen]:

Rumrejsen

 

Rumrejsen består i en tur til kanten af verdensrummet med afgang fra USA, jf. også punkt 7.

Inkluderet i Rumrejsen er ligeledes astronauttræning og forberedelse til flyvning i et ’Rocketship’ samt lægeundersøgelser og helbredstests.

Der er ligeledes inkluderet fly tur/retur Danmark/USA, et 2-dages ophold på et luksushotel. Hotellet udvælges af Leverandøren (som defineret nedenfor) og er uden ansvar for GO DREAM.

Rumrejsen inkluderer IKKE: transportomkostninger i USA, forplejning eller øvrige omkostninger i forbindelse med Gavekortholderens deltagelse i Rumrejsen medmindre disse omkostninger eller forhold fremgår af punkt 7-9.

 

Leverandør

 

Rumrejsen afvikles via en tredjepart (”Leverandøren”).

På nuværende tidspunkt udbydes kommercielle rumflyvninger ikke. Når dette bliver muligt vælger GO DREAM en Leverandør.

Gavekortholderen har ved udnyttelse af Gavekortet således retten til at få en betalt plads hos den af GO DREAM valgte Leverandør, når Rumrejser bliver afviklet hos Leverandøren.  

 

Venteliste

 

Gavekortholderen accepterer, at der kan være ventelister hos Leverandøren og at GO DREAM ikke kan garanterer et bestemt afrejsetidspunkt.

GO DREAM kan ikke drages til ansvar (herunder for krav om erstatning eller lignende) for det tilfælde, at Gavekortholderen ikke er tilgængelig eller ikke kan deltage på det tidspunkt Leverandøren angiver som afrejsedag, såfremt denne ikke kan flyttes/ændres ved Gavekortholderens nærmere aftale med Leverandøren. Dette er er forhold mellem Leverandøren og Gavekortholderen, og er GO DREAM uvedkommende.

 

Restriktioner

 

Gavekortholderen accepterer, at der på grund af betingelser, restriktioner og/eller begrænsninger i henhold til gældende lovgivning eller af andre regulatoriske bestemmelser fra offentlige myndigheder eller lignende, såvel nationale som internationale, kan opstå en situation, hvor Rumrejsen ikke kan gennemføres, herunder ikke gennemføres med Gavekortholderen som deltager som følge af Gavekortholderens egne forhold. GO DREAM er ikke ansvarlige herfor. Tilsvarende gælder force majeure lignende begivenheder eller andre begivenheder, som er uden for GO DREAMs kontrol.

Gavekortholderen anerkender og accepter, at Leverandøren kan have særlige krav, herunder til Gavekortholderens fysik, herunder maksimal højde eller vægt. GO DREAM kan ikke drages til ansvar, såfremt Gavekortholderen ikke opfylder Leverandørens krav, herunder til Gavekortholderens fysik herunder i tilfælde af, at Gavekortholderen ikke består Leverandørens lægeundersøgelser eller helbredstest eller Gavekortholderen på anden måde er uegnet til Rumrejsen.

For det tilfælde, at Gavekortholderen ikke består Leverandørens helbredstest ombyttes Rumrejsen til et åbent gavekort svarende til Rumrejsens anslåede værdi (DKK 575.000) fratrukket eventuelle omkostninger eller udgifter til Leverandøren, ophold, transport, forsikring eller lignende omkostninger, jf. herudover punkt 22.

For det tilfælde, at Leverandøren har fast andre vilkår eller betingelser accepterer Gavekortholderen af være bundet af disse.

 

Risiko for død

 

BEMÆRK: Deltagelse i Rumrejsen er forbundet med risiko for personskade, herunder død.

Leverandøren gør sit bedste for at minimere denne risiko, men deltagelse i Rumrejsen, træning samt øvrige aktiviteter relateret til Rumrejsen sker på eget ansvar.

GO DREAM kan således ikke holdes ansvarlig for person- eller materielskader i forbindelse med deltagelse i Rumrejsen, træning samt øvrige aktiviteter relateret til Rumrejsen, herunder som følge af Leverandørens eller Gavekortholderens handlinger eller undladelser.

Gavekortholderen bør undersøge egne forsikringsforhold inden deltagelse i Rumrejsen.

 

Ændrede forhold – Ansvar

 

GO DREAM er ikke ansvarlige for tilkendegivelser mv. i forbindelse med Rumrejsen herunder tilkendegivelser på internettet, af personer uden tilknytning til GO DREAM.

GO DREAM er alene ansvarlig for egne tilkendegivelser, handlinger og undladelser.

GO DREAM har ikke noget ansvar for omkostninger, skader eller tab som personer har pådraget sig gennem deltagelse i Rumrejsen, lige som GO DREAM ikke kan drages til ansvar, såfremt at Gavekortholderen ikke er tilfreds med Rumrejsen eller dens afvikling.

For det tilfælde at en eller flere af GO DREAM måtte blive mødt med et krav fra tredjeparter i anledning af Gavekortholderens handlinger eller undladelser accepterer Gavekortholderen at skadesløsholde GO DREAM herfor.

 

Konditioneret ombytningsret

 

GO DREAMs almindelige vilkår for ombytning af gavekort finder anvendelse med følgende modifikationer:

- Ombytningsretten gælder ikke, såfremt, at Gavekortholderen er blevet optaget på venteliste hos Leverandøren.

- Ombytningsretten gælder ikke såfremt, at Gavekortholderen har medvirket til-, forårsaget eller været årsag til, at Rumrejsen ikke kunne gennemføres, (bortset fra ved manglende opfyldelse af de af Leverandørens stillede fysiske krav) eller ved manglende iagttagelse af instruktioner eller anvisninger fra Leverandøren eller lignende omstændigheder samt manglende indrejsetilladelse til USA, misset fly eller anden forsinkelse eller lignende mangler eller forhold forårsaget af Gavekortholderen. Der kan ikke rettes krav mod GO DREAM i anledning af ovenstående forhold.

- Ombytningsretten gælder begrænset ved manglende opfyldelse af de af Leverandørens stillede fysiske krav eller tests, idet gavekortets pålydende på DKK 575.000 reduceres med eventuelle omkostninger eller udgifter til Leverandøren, ophold, transport, forsikring eller lign. omkostninger GO DREAM måtte blive påført i anledning af Rumrejsen ikke kan gennemføres som følge af, at Gavekortholderen ikke bestod helbredstest eller lignende tests eller krav fra Leverandøren.

Rumrejsen kan ikke ombyttes udover, hvad der følger af punkt 22 og GO DREAMs almindelige vilkår for ombytning af gavekort for det tilfælde at disse ikke er fraveget af dette punkt 22.

 

Overdragelighed

 

Efter aktivering af Gavekortet kan Rumrejsen ikke overdrages, opdeles, sælges eller på anden måde udbydes til andre af Gavekortholderen.

Rumrejsen kan ikke erstattes eller refunderes i tilfælde af tab, tyveri eller forpasset mulighed.

 

Immaterielle rettigheder, Markedsføring og Personoplysninger

 

Gavekortholderen accepterer, at GO DREAM laver en eller flere film, der dokumenterer gennemførelsen af Rumrejsen, herunder af Gavekortholderen indgår heri.

Denne eller disse film kan indgå i fremtidige kampagner for GO DREAM.

Gavekortholderen overdrager alle immaterielle rettigheder til denne eller disse film til GO DREAM, og indrømmer i øvrigt en tidsubegrænset vederlagsfri ret til GO DREAM til at anvende denne eller disse film i fremtidige kampagner og øvrige markedsføringsaktiviteter.

Personlig information kan blive brugt i forbindelse med ovenfornævnte film. Ved deltagelse i Rumrejsen accepterer Gavekortholderen også, at GO DREAM vederlagsfrit kan anvende Gavekortholderens navn og foto i fremtidigt markedsføringsmateriale ligesom Gavekortholderen i rimeligt omfang medvirker til vederlagsfri deltagelse i interviews eller markedsføringsevents før og efter gennemførelsen af Rumrejsen.

Ved aktivering af Gavekortet, giver Gavekortholderen samtykke til indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger til GO DREAM, Leverandøren og andre tilknyttede aktører med henblik på afvikling af- og gennemførelse af Rumrejsen.

Gavekortholderens personlige oplysninger kan blive gemt på servere beliggende i uden for Danmark, og kan derfor være omfattet af lovgivningen i sådanne jurisdiktioner.

 

Forbud mod deltagelse i Rumrejsen

 

Personer under 18 år.

 

Lovvalg og værneting

 

Gavekortet er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, idet dansk rets internationale privatretlige regler dog ikke finder anvendelse.

GO DREAM fraskriver sig i videst mulig omfang ethvert ansvar for indirekte skader eller følge skader samt økonomiske skader relateret til Gavekortholderens deltagelse i Rumrejsen eller begivenheder, der sker i forlængelse heraf.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Gavekortet, herunder tvister vedrørende dets eksistens eller gyldighed, skal afgøres af de almindelige danske domstole.

Gavekortholderen accepterer, at eventuelle krav Gavekortholderen måtte have mod Leverandøren kan være underlagt amerikansk lovgivning.

 
bottom: 140,